Trivselregler
De trivselregler som gäller för föreningens bostadsrättshavare finner du nedan i dokumentet "Trivselregler för bostadsrättshavare". En kort introduktionsskrift finns även för nyinflyttade, (se nedan). 
 

Swishbetalning till föreningen
Beställningar av filter till friskluftsintag,
RCO-taggar och fjärrkontroller till garaget samt ändringar i porttelefonen betalas med fördel via Swish till nummer 123 524 2839.
Ange ditt tresiffriga lägenhetsnummer i meddelandefältet.
 

Filter till friskluftsintag
Bostadsrättshavaren ansvarar för löpande utbyte av filtren till friskluftsintagen under fönstren. Filterbyte bör ske minst en gång per år. Filtren beställs av styrelsen via formuläret https://bit.ly/brflb_bestallning
Det finns två varianter av filter och modell-beteckningen framgår av det gamla filtret.

Andrahandsupplåtelse
Styrelsens medgivande krävs för andrahandsupplåtelse. Ansökningsblankett för upplåtelse i andra hand återfinns som pdf-dokument under rubriken "Blanketter" nedan. Se i övrigt informationen i stadgarna och i trivselreglerna.

Soprum
Föreningens soprum ligger i entréplanet med separat entré. Ett av soprummen är endast avsett för hushållssopor och ligger vid entrén till gården på Torsgatan 7. Matavfall sorteras i särskilda påsar och slängs i de bruna behållarna. Övriga hushållssopor slås in ordentligt och slängs i de gröna behållarna.

Det andra soprummet på gården ligger vid Lilla Bantorget 25 och är endast avsett för källsortering. I soprummen finns skyltar som anger vilken typ av avfall som varje behållare är avsedd för. Inga andra typer av avfall får lämnas än de som omfattas av informationen på skyltarna. Det innebär att föreningen inte har något utrymme för grovsopor (t.ex. möbler, trä och annat utrymmeskrävande avfall) vilket måste lämnas på en återvinningscentral.

Tjänstefördelare och digitalbox
(Bredband och IP-TV)
I tjänsten från bredbandsleverantören ingår fast internetuppkoppling på 500-1000/500-1000 Mbit/s, obegränsad surftid, en (1) fast IP-adress per hushåll, felanmälan och teknisk support under veckans alla dagar, upp till 10 st. e-postkonton à 100 MB (e-post kan även nås via webbmail) och 100 MB utrymme för egen hemsida.

Bredbandsleverantören (Ownit) erbjuder även digital-TV (IP-TV) via bredband. Ett visst basutbud från Ownit ingår för alla bostadsrättshavare i föreningen. Utöver basutbudet kan olika tillval beställas av var och en genom att kontakta Ownit på telefon 08-525 073 00 eller genom att gå in på ownit.se/tv för ytterligare information. Bostadsrättshavarna tecknar egna abonnemang för tillval utöver basutbudet för IP-TV.
 

Lägenhetsöverlåtelse genom gåva
Om bostadsrättslägenhet överlåtes genom gåva räcker det med att upprätta ett gåvobrev och att beakta det innehåll som krävs enligt 6 kap. 4 § Bostadsrätts-lagen. Det ska tydligt framgå, att det är en gåva. I övrigt gäller samma formkrav på överlåtelse-handlingen som vid ett vanligt köp av en bostadsrättslägenhet. Ett exempel på en gåvoblankett som kan användas återfinns som pdf-dokument under "Blanketter" nedan. Föreningen rekommen-derar att alltid rådgöra med en jurist vid överlåtelse av bostadsrättslägenhet genom gåva. 
För överlåtelse gäller följande formkrav vid köp, byte och gåva:
- Avtalet ska vara skriftligt.
- Det ska framgå tydligt vilken lägenhet överlåtelsen gäller, t.ex. genom angivande av adress och lägenhetsnummer.
- Priset ska framgå. Det är priset i avtalet som gäller. Sidoöverenskommelser är inte gällande. Gäller det en gåva ska tydligt framgå att det gäller en gåva utan vederlag eller annan motprestation.
- Avtalet ska vara undertecknat av köparen och säljaren, respektive av gåvogivaren och gåvomotta-garen.
 

Lokalhyresgäster
Föreningen har åtta hyreslokaler (butiker och kontor) i markplanet ut mot Lilla Bantorget och utmed Torsgatan.

"Trivselregler för lokalhyresgäster" framgår av separat pdf-dokument nedan.
 

Nycklar, taggar, porttelefoner och fjärrkontroller till garaget
Alla förluster av nycklar och taggar till fastigheten samt fjärrkontroller till garaget ska omgående rapporteras till styrelsen.

Beställning av extra nycklar, taggar eller fjärrkontroller samt ändringar i porttelefonen görs via formuläret 
https://bit.ly/brflb_bestallning

Om du inte kan använda formuläret kan du istället be styrelsen om att få en pappersblankett.

Nycklar till lägenheten
Endast den, eller de, som står på lägenhetskontraktet som bostads-rättshavare kan få extra nycklar tillverkade. Styrelsen beställer nycklarna hos BEGELÅS AB och det tar normalt cirka tre arbetsdagar för att få dem tillverkade. Beställd nyckel hämtas och betalas av bostadsrättsinnehavaren (samma person som står på beställningen) mot uppvisande av legitimation. BEGELÅS har sin butik på Västmannagatan 31, Stockholm. Telefon 08-34 08 50. 
Om låscylinder i lägenhetsdörr behöver bytas, p.g.a. borttappad lägenhetsnyckel, så bör bytet göras av BEGELÅS för att få nya nycklar som även passar till postbox, port, cykelförråd och grindar mot Lilla Bantorget och Torsgatan. Monteringen görs av BEGELÅS och kostnaden för låscylinder, nycklar och montering betalas av bostadsrättshavaren.
 
Taggar (RCO)
Med passagesystemet från RCO Security AB kan en s.k. tagg användas som ersättning för nyckel till portarna, soprummen och källardörrarna. Hanteringen av taggar i föreningen sköts av styrelsen. Har du förlorat en tagg, eller har den slutat att fungera, så ska du anmäla det till styrelsen för att kunna få en ny. Det är angeläget att borttappade taggar omgående anmäls till styrelsen, så att de kan spärras.
 
Föreningen tar ut en kostnad för borttappade taggar och extra taggar som beställs liksom för skadade och sönderbrutna taggar. Kostnaden är 100 kronor per tagg.
 
Nycklar för garagehyresgäster (fjärrkontroller)
Se under rubriken ”Garage”. 

Porttelefoner
Bostadsrättsinnehavare kommer in genom porten med RCO-tagg eller nyckel. Varje lägenhet kan uppge två namn och telefonnummer för registrering utan kostnad. Namn(en) måste vara på registrerad(e)  bostadsrättsinnehavare. Om du vill registrera fler namn och telefonnummer i namnlistan använder du beställningsformuläret ovan.

Nyinflyttade kan registrera två namn och telefonnummer utan kostnad. Föreningen tar ut 250 kronor per tillkommande nummer i administrationsavgift. Samma avgift gäller vid ändring av registrerade uppgifter. Observera att endast svenska telefonabonnemang kan registreras.

Besökare använder porttelefonen med sökfunktionen (namnsökning) mellan kl. 06.00 – 21.00. Övrig tid kan besökare trycka på ”Ring” och sedan knappa in hela telefonnumret till den boende. 

Garage och andra gemensamhetsanläggningar 
Föreningen disponerar 23 parkeringsplatser i garaget under innergården med infart från Torsgatan 11. Samtliga garageplatser är för närvarande uthyrda.
Vill du ställa dig i kö till en garageplats?
Kontakta styrelsen via e-post; styrelsen@brflillabantorget.com

Garaget utgör en gemensamhets-anläggning som delägarförvaltas av Bostadsrättsföreningen Lilla Bantorget och fastighetsbolaget Castellum AB. Boende i Bostadsrättsföreningen Lilla Bantorget ska alltid kontakta föreningens styrelse i ärenden som rör garaget och aldrig Castellum, som sköter den praktiska driften av garaget enligt avtal med bostadsrättsföreningen.
 
Viktigt angående garageporten! 
Det är viktigt att samtliga bostadsrättshavare iakttar följande:
1. Garageporten inte får öppnas på annat sätt än med fjärrkontroll (eller tagg)
2. Gående (t.ex. med cyklar) ska använda dörren vid sidan av porten vid in- och utpassering (eller använda tagg). Cyklar får inte transporteras genom fastighetens portar eller i fastighetens hissar.
 
Om garageporten nödöppnas genom att använda knapparna på manöverlådan uppe vid porten medför det att automatiken inte fungerar som den ska och porten oftast stannar i öppet läge.  Det medför risk för  inbrott i bilar samt stölder i såväl garaget som i föreningens förrådsdel. Samtidigt medför det extra servicekostnader för att få igång garageporten igen.
 
Nycklar för garagehyresgäster (fjärrkontroller)
För de bostadsrättshavare som hyr garageplats i husets källarplan (med infart från Torsgatan 11) sker administrationen av fjärrkontroller genom styrelsens försorg. Vid behov av extra fjärrkontroll vänder du dig till föreningens styrelse med uppgift om vilken parkeringsplats
(P-platsnummer) du hyr. Använd beställningsformuläret:

https://bit.ly/brflb_bestallning

Föreningen tar ut en avgift på 450 kronor för beställning av extra fjärrkontroll och för ny fjärrkontroll som ersättning för borttappad. 

Andra gemensamhetsanläggningar (samfälligheter)
Föreningen förvaltar, till-sammans med grannfastigheten, innergården i en samfällighet där föreningens andel är 50 %. Föreningen äger inte marken, men har nyttjanderätt. Föreningen sköter den praktiska driften av innergården enligt ett avtal med fastighetsbolaget Castellum AB, som är föreningens granne på andra sidan om gården.

Föreningen är också medlem i Samfällighetsföreningen Lilla Bantorget som driver och förvaltar torget med namnet Lilla Bantorget. Föreningens andel i samfälligheten är 20 %. Samfällighetsföreningen hyr ut serveringsplatser på gården och trottoaren till näringsidkarna runt torget.
 

Felanmälan
Ej akuta fel
Fel som uppstått i fastighetens gemensamma utrymmen och på gården skall rapporteras till styrelsen som koordinerar insatserna för att avhjälpa felen.
 
Felanmälan skall göras genom att skicka e-post till styrelsen, styrelsen@lillabantorget.com, eller genom att lämna en skriftlig felanmälan i föreningens postfack på Lilla Bantorget 25. Lämna även dina kontaktuppgifter vid felanmälan, så att styrelsen kan nå dig vid behov av ytterligare information. Använd gärna blanketten Felanmälan nedan.
 
Akuta fel som omedelbart måste åtgärdas
Vid akuta fel i fastigheten och på gården kontaktas BeWe
Fastighetsservice på telefon 08-641 30 04 med telefontid mellan klockan 
08.00--12.00. Felanmälan kan även göras via e-post: felanmalan@bewe.nu eller via deras hemsida, www.bewe.nu.
Som ett komplement till avtalet om teknisk förvaltning är ett avtal om jourservice tecknat via BeWe Fastighetsservice AB. Det sköts praktiskt av Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB och deras journummer är
08-18 70 00 (telefon, kontorstid 08-31 65 80). Jourservicen omfattar kväll/natt, vardagar 16.00 – 07.00 samt lördagar, sön- och helgdagar 00.00 – 24.00.
 
Vid akuta fel på hissarna kontaktas OTIS på jourtelefon 0200-21 21 11 (t.ex. om någon blivit fast i hissen).
 
Vid akuta fel på tvättmaskiner och torktumlare i den gemensamma tvättstugan kontaktas Electrolux Laundry Systems AB, tel 0771-61 52 00.
 
Notera att jourutryckning är mycket dyrt och därför endast får användas i yttersta nödfall. Missbruk av jourtjänsten debiteras beställaren.
 
Vid akuta fel rörande garaget kontaktas styrelsen, som i sin tur ansvarar för nödvändiga kontakter med Castellum, som äger garaget.
 
Om du rapporterat ett akut fel till någon av parterna enligt ovan ber vi dig även att informera styrelsen genom att skicka e-post till styrelsen och beskriva det akuta felet, vem du kontaktat och när. Om du gör det så underlättas styrelsens kontroll av utförda uppdrag samt av faktureringen. Använd gärna kontaktformuläret på hemsidan för att informera, se Kontakt.
 
Fel i lägenheten
Vid fel i lägenheterna som faller under föreningens ansvar, eller som kan påverka andra delar av fastigheten, ska du kontakta styrelsen via e-post,  styrelsen@brflillabantorget.com. Är felet akut kan du även kontakta BeWe Fastighetsservice, telefon 08-641 30 04 med telefontid mellan
kl 08.00--12.00. Felanmälan kan även göras via e-post: felanmalan@bewe.nu eller via deras hemsida, www.bewe.nu.
Vid behov av omgående (akut) hjälp kontaktas Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB. Deras journummer är 08-18 70 00 (telefon, kontorstid 08-31 65 80). Jourservicen omfattar kväll/natt, vardagar 16.00 – 07.00 samt lördagar, sön- och helgdagar 00.00 – 24.00.
 
Notera, att du kan komma att debiteras för kostnaderna i samband med jourutryckning och åtgärder om ansvaret för felet ligger på dig som bostadsrättshavare eller om felet kunnat vänta till icke jourtid.
 
En noggrann genomgång av gränsdragningen rörande underhållsansvaret finns i föreningens stadgar och i dokumentet ”Vem ansvarar för vad”. Se under rubriken ”Underhållsansvar och krav vid ändringar” samt även under ”Stadgar”.
 
Ange alltid dina kontaktuppgifter vid felanmälan (namn, telefonnummer, e-post) så att styrelsen vid behov kan kontakta dig. Vid fel i lägenheten skall du även ange ditt lägenhetsnummer som finns på utsidan ovanför din lägenhetsdörr.

Underhållsansvar och krav vid ändringar
Underhållsansvaret vid bostadsrätt är delat mellan föreningen och bostadsrättshavarna. Enligt bostadsrättslagen ska föreningen hålla fastigheten i gott skick, men en del av underhållsansvaret är överfört på bostadsrättshavarna. Det gäller bl.a. ytskikten på golv, väggar och tak samt tätskick i våtrum i lägenheten. Vissa restiktioner gäller även för ändringar i den egna bostadsrättslägenheten. Se information i nedanstående pdf-fil. Underhållsansvarets fördelning framgår i första hand av föreningens stadgar, men viss information återfinns även i nedanstående pdf-fil.

Dokument - Trivselregler och andra anvisningar