Trivselregler
De trivselregler som gäller för föreningens bostadsrättshavare finner du nedan i dokumentet "Trivselregler för bostadsrättshavare". En kort introduktionsskrift finns även för nyinflyttade, (se nedan). 

Andrahands-
upplåtelse

Ansökningsblankett för upplåtelse i andra hand återfinns som pdf-dokument under rubriken "Blanketter" nedan. Se i övrigt informationen i stadgarna och i trivselreglerna.

Soprum
Föreningens soprum ligger i entréplanet med separat entré. Ett av soprummen är endast avsett för hushållssopor och ligger vid entrén till gården på Torsgatan 7. Matavfall sorteras i särskilda påsar och slängs i de bruna behållarna. Övriga hushållssopor slås in ordentligt och slängs i de gröna behållarna.

Det andra soprummet på gården ligger vid Lilla Bantorget 25 och är endast avsett för källsortering. Observera, att wellpappskartonger alltid måste skäras ner och plattas till innan de får kastas i särskild behållare för wellpapp i källsorterings-rummet, (vid Lilla Bantorget 25).
 
I soprummen finns skyltar som anger vilken typ av avfall som varje behållare är avsedd för. Inga andra typer av avfall får lämnas än de som omfattas av informationen på skyltarna.
 

Tjänstefördelare och digitalbox
(Bredband och IP-TV)
I tjänsten från bredbandsleveran-tören ingår fast internetuppkopp-ling på 500-1000/500-1000 Mbit/s, obegränsad surftid, en (1) fast IP-adress per hushåll, felan-mälan och teknisk support under veckans alla dagar, upp till 10 st. e-postkonton à 100 MB (e-post kan även nås via webbmail) och 100 MB utrymme för egen hemsida.

Bredbandsleverantören (Ownit) erbjuder även digital-TV (IP-TV) via bredband. Ett visst basutbud från Ownit ingår för alla bostadsrättshavare i föreningen. Utöver basutbudet kan olika tillval beställas av var och en genom att kontakta Ownit på telefon 08-525 073 00 eller genom att gå in på ownit.se/tv för ytterligare information. Bostadsrättshavarna tecknar egna abonnemang för tillval utöver basutbudet för IP-TV.
 

Lägenhetsöverlåtelse genom gåva
Om bostadsrättslägenhet överlåtes genom gåva räcker det med att upprätta ett gåvobrev och att beakta det innehåll som krävs enligt 6 kap. 4 § Bostadsrätts-lagen. Det ska tydligt framgå, att det är en gåva. I övrigt gäller samma formkrav på överlåtelse-handlingen som vid ett vanligt köp av en bostadsrättslägenhet. Ett exempel på en gåvoblankett som kan användas återfinns som pdf-dokument under "Blanketter" nedan. Föreningen rekommen-derar att alltid rådgöra med en jurist vid överlåtelse av bostadsrättslägenhet genom gåva. 
För överlåtelse gäller följande formkrav vid köp, byte och gåva:
- Avtalet ska vara skriftligt.
- Det ska framgå tydligt vilken lägenhet överlåtelsen gäller, t.ex. genom angivande av adress och lägenhetsnummer.
- Priset ska framgå. Det är priset i avtalet som gäller. Sidoöverenskommelser är inte gällande. Gäller det en gåva ska tydligt framgå att det gäller en gåva utan vederlag eller annan motprestation.
- Avtalet ska vara undertecknat av köparen och säljaren, respektive av gåvogivaren och gåvomotta-garen.
 

Dokument - Trivselregler och andra anvisningar

Nycklar, taggar, 
fjärrkontroller & porttelefoner

Alla förluster av nycklar och taggar till fastigheten samt fjärrkontroller (fjärrnycklar) till garaget ska omgående rapporteras till styrelsen.
 
Blankett för beställning av nya nycklar, taggar eller fjärrkon-troller återfinns nedan som pdf-dokument under rubriken ”Blanketter”.
 
Nycklar till lägenheten
Endast den, eller de, som står på lägenhetskontraktet som bostads-rättshavare kan få extra nycklar tillverkade. Rutinen är följande:
 
1.    Den som vill ha en ny nyckel vänder sig till styrelsen med uppgift om det är en lägenhets-nyckel eller nyckel till gemen-samma utrymmen, t.ex. källar-nyckel. (Nyckelfrågorna handläggs normalt av den i styrelsen som utsetts till fastighetsansvarig).
2.   Styrelsen förvarar och tillhandahåller rekvisitions-blanketter för nyckelbeställningar (och för byte av låscylinder vid förlust av nyckel). Blanketten finns tillgänglig nedan och under "Blanketter".
3.   AB BEGELÅS sköter föreningens nyckelsystem och föreningens s.k. nyckelkort förvaras hos dem.
4.   Styrelsen skickar bostads-rättshavarens rekvisition vidare till låsföretaget (per post eller digitalt). Det tar cirka tre arbets-dagar för att få en ny nyckel tillverkad från det att styrelsen skickat in beställningen. Motsvarande tid gäller för rekvisition av ny låscylinder.
5.   Beställd nyckel hämtas ut av bostadsrättsinnehavaren hos BEGELÅS mot uppvisande av godkänd legitimation.  BEGELÅS har sin butik på Västmannagatan 31, Stockholm, (telefon: 08-34 08 50). Beställd nyckel betalas kontant i butiken eller med kontokort (dock inte med Diners Club och American Express). Observera, att nyckel bara kan hämtas ut av den som är namngiven på beställningen.
 
Om låscylinder i lägenhetsdörr behöver bytas, p.g.a. borttappad lägenhetsnyckel, så bör bytet göras av BEGELÅS för att få nya nycklar som även passar till postbox, port, cykelförråd och grindar mot Lilla Bantorget och Torsgatan. Monteringen görs av BEGELÅS och kostnaden för låscylinder, nycklar och monte-ring betalas av bostadsrätts-havaren.
 
Taggar (RCO)
Med passagesystemet från RCO Security AB kan en s.k. tagg användas som ersättning för nyckel till portarna, soprummen och källardörrarna. En s.k. tagg innehåller en unik kod, vilket gör att man helt fritt kan styra den till att fungera i utvalda dörrar och under de tider och dagar man önskar. Blir en tagg stulen eller borttappad kan den raderas och ersättas med en ny tagg omgåen-de. Hanteringen av taggar i föreningen sköts av styrelsen. Har du förlorat en tagg, eller har den slutat att fungera, så ska du anmäla det till styrelsen för att kunna få en ny. Det är angeläget att borttappade taggar omgående anmäls till styrelsen, så att de kan spärras.
 
Föreningen tar ut en kostnad för borttappade taggar och extra taggar som beställs liksom för skadade och sönderbrutna taggar.
 
Nycklar för garagehyresgäster (fjärrkontroller)
Se under rubriken ”Garage”. 

Porttelefoner
Bostadsrättsinnehavare kommer in genom porten med RCO-tagg eller nyckel. Varje lägenhet kan uppge två namn och telefonnummer för registrering utan kostnad. Namn/-en måste vara på registrerad/-e bostadsrättsinnehavare. Om du vill registrera fler namn och telefonnummer i namnlistan kontaktar du styrelsen på blanketten ”ändringsblankett porttelefonen.pdf” nedan som sen lämnas till styrelsens brevlåda, Lilla Bantorget 25. Föreningen tar ut 250 SEK per tillkommande nummer i administrationsavgift. Samma avgift gäller vid ändring av registrerade uppgifter. Nyinflyttade kan registrera två namn och telefonnummer utan kostnad. Observera att endast svenska telefonabonnemang kan registreras.

Besökare använder porttelefonen med sökfunktionen (namnsökning) mellan kl. 06.00 – 21.00. Övrig tid kan besökare trycka på ”Ring” och sedan knappa in hela telefonnumret till den boende. 

Underhållsansvar för och krav vid ändringar i bostadsrättslägenheten
Underhållsansvaret vid bostadsrätt är delat mellan föreningen och bostadsrättshavarna. Enligt bostadsrättslagen ska föreningen hålla fastigheten i gott skick, men en del av underhållsansvaret är överfört på bostads-rättshavarna. Det gäller bl.a. ytskikten på golv, väggar och tak samt tätskick i våtrum. Vissa restiktioner gäller även för ändringar i den egna bostadsrättslägenheten. Se information i nedanstående pdf-fil. Underhållsansvarets fördelning framgår i första hand av föreningens stadgar, men viss information återfinns även i nedanstående pdf-fil.

Garage och andra gemensamhets-anläggningar 
Föreningen disponerar 23 parke-ringsplatser i garaget under innergården med infart från Torsgatan 11. Samtliga garageplatser är för närvarande uthyrda.
Vill du ställa dig i kö till en garageplats?
Kontakta styrelsen via e-post; styrelsen@brflillabantorget.com

Garaget utgör en gemensamhets-anläggning som delägarförvaltas av Bostadsrättsföreningen Lilla Bantorget och fastighetsbolaget Castellum AB. Boende i Bostads-rättsföreningen Lilla Bantorget ska alltid kontakta föreningens styrelse i ärenden som rör garaget och aldrig Castellum, som sköter den praktiska driften av garaget enligt avtal med bostadsrättsföre-ningen.
 
Viktigt angående garageporten! 
Det är viktigt att samtliga bostadsrättshavare iakttar följande:
1. Garageporten inte får öppnas på annat sätt än med fjärrkontroll (eller tagg)
2. Gående (t.ex. med cyklar) ska använda dörren vid sidan av porten vid in- och utpassering (eller använda tagg). Cyklar får inte transporteras genom fastighetens portar eller i fastighetens hissar.
 
Om garageporten nödöppnas genom att använda knapparna på manöverlådan uppe vid porten medför det att automatiken inte fungerar som den ska och porten oftast stannar i öppet läge.  Det medför risk för  inbrott i bilar samt stölder i såväl garaget som i föreningens förrådsdel. Samtidigt medför det extra servicekost-nader för att få igång garage-porten igen.
 
Nycklar för garagehyresgäster (fjärrkontroller)
För de bostadsrättshavare som hyr garageplats i husets källarplan (med infart från Torsgatan 11) sker admini-strationen av fjärrnycklar /fjärrkontroller genom styrelsens försorg. Vid behov av extra fjärrkontroll vänder du dig till föreningens styrelse med uppgift om vilken parkeringsplats (P-platsnummer) du hyr. Vid beställning av extra fjärrkontroll, eller ersättning för borttappad fjärrkontroll, måste gällande garagekontrakt kunna uppvisas. Föreningen tar ut en avgift för beställning av extra fjärrkontroll och för ny fjärrkontroll som ersättning för borttappad. En beställningsblankett återfinns under rubriken "Nycklar, taggar och fjärrkontroller". 

Andra gemensamhetsanlägg-ningar (samfälligheter)
Föreningen förvaltar, till-sammans med grannfastigheten, innergården i en samfällighet där föreningens andel är 50 %. Föreningen äger inte marken, men har nyttjanderätt. Föreningen sköter den praktiska driften av innergården enligt ett avtal med fastighetsbolaget Castellum AB, som är föreningens granne på andra sidan om gården.

Föreningen är också medlem i Samfällighetsföreningen Lilla Bantorget som driver och förvaltar torget med namnet Lilla Bantorget. Föreningens andel i samfälligheten är 20 %. Samfällighetsföreningen hyr ut serveringsplatser på gården och trottoaren till näringsidkarna runt torget.
 

Lokalhyresgäster
Föreningen har åtta hyreslokaler (butiker och kontor) i markplanet ut mot Lilla Bantorget och utmed Torsgatan.

"Trivselregler för lokalhyresgäster" framgår av separat pdf-dokument nedan.
 

Felanmälan
Ej akuta fel
Fel som uppstått i fastighetens gemensamma utrymmen och på gården skall rapporteras till styrelsen som koordinerar insatserna för att avhjälpa felen.
 
Felanmälan skall göras genom att skicka e-post till styrelsen, styrelsen@lillabantorget.se, eller genom att lämna en skriftlig felanmälan i föreningens postfack på Lilla Bantorget 25. Lämna även dina kontaktuppgifter vid felanmälan, så att styrelsen kan nå dig vid behov av ytterligare information. Använd gärna blanketten Felanmälan nedan.
 
Akuta fel som omedelbart måste åtgärdas
Vid akuta fel i fastigheten och på gården kontaktas BeWe Fastig-hetsservice på telefon 08-641 30 04 med telefontid mellan kl 08.00--12.00. Felanmälan kan även göras via e-post: felanmalan@bewe.nu eller via deras hemsida, www.bewe.nu.
Som ett komplement till avtalet om teknisk förvaltning är ett avtal om jourservice tecknat via BeWe Fastighetsservice AB. Det sköts praktiskt av Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB och deras journummer är 08-18 70 00 (telefon, kontorstid 08-31 65 80). Jourservicen omfattar kväll/natt, vardagar 16.00 – 07.00 samt lördagar, sön- och helgdagar 00.00 – 24.00.
 
Vid akuta fel på hissarna kontaktas OTIS på jourtelefon 0200-21 21 11 (t.ex. om någon blivit fast i hissen).
 
Vid akuta fel på tvättmaskiner och torktumlare i den gemensamma tvättstugan kontaktas Electrolux Laundry Systems AB, tel 0771-61 52 00.
 
Notera att jourutryckning är mycket dyrt och därför endast får användas i yttersta nödfall. Missbruk av jourtjänsten debiteras beställaren.
 
Vid akuta fel rörande garaget kontaktas styrelsen, som i sin tur ansvarar för nödvändiga kontakter med Castellum, som äger garaget.
 
Om du rapporterat ett akut fel till någon av parterna enligt ovan ber vi dig även att informera styrelsen genom att skicka e-post till styrelsen och beskriva det akuta felet, vem du kontaktat och när. Om du gör det så underlättas styrelsens kontroll av utförda uppdrag samt av faktureringen. Använd gärna kontaktformuläret på hemsidan för att informera, se Kontakt.
 
Fel i lägenheten
Vid fel i lägenheterna som faller under föreningens ansvar, eller som kan påverka andra delar av fastigheten, ska du kontakta styrelsen via e-post,  styrelsen@brflillabantorget.com.
Är felet akut kan du även kontakta BeWe Fastighetsservice, telefon 08-641 30 04 med telefontid mellan kl 08.00--12.00. Felanmälan kan även göras via e-post: felanmalan@bewe.nu eller via deras hemsida, www.bewe.nu.
Vid behov av omgående (akut) hjälp kontaktas Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB. Deras journummer är 08-18 70 00 (telefon, kontorstid 08-31 65 80). Jourservicen omfattar kväll/natt, vardagar 16.00 – 07.00 samt lördagar, sön- och helgdagar 00.00 – 24.00.
 
Notera, att du kan komma att debiteras för kostnaderna i samband med jourutryckning och åtgärder om ansvaret för felet ligger på dig som bostadsrätts-havare eller om felet kunnat vänta till icke jourtid.
 
En noggrann genomgång av gränsdragningen rörande underhållsansvaret finns i föreningens stadgar och i dokumentet ”Vem ansvarar för vad”. Se under rubriken ”Lägenhetsunderhåll och –ändringar” samt även under ”Stadgar”.
 
Ange alltid dina kontaktuppgifter vid felanmälan (namn, telefonnummer, e-post) så att styrelsen vid behov kan kontakta dig. Vid fel i lägenheten skall du även ange ditt lägenhetsnummer som finns på utsidan ovanför din lägenhetsdörr.

Blanketter
De vanligtvis efterfrågade blanketterna i föreningen redovisas även här.